Issue 7

Baran, M.

On some tendencies of the organization development of the material-production basis of our agriculture.

O niektorých vývojových tendenciách organizácie materiálnovýrobnej základne nášho poľnohospodárstva.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 7, pp. 481-485.

Krčmář, B.

Contribution to the pasture evalution.

Príspevok k hodnoteniu pasienkov.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 7, pp. 486-494.

Švihra, J.

Influence of the soil moisture and manuring on aqueous saturation deficit of the main crops.

Vplyv pôdnej vlhkosti a hnojenia na vodný sýtostný deficit hlavných obilnín.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 7, pp. 495-508.

Blaho, R., Antal, J.

Study of possibilities of rearing heifers without concentrated food in the summer period.

Štúdium možnosti odchovu jalovíc bez jadrového krmiva v letnom období.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 7, pp. 509-514.

Ivanka, L., Fogaš, I.

Econometric study of the results of the economic activity of the unified agricultural co-operatives in Nitra district.

Ekonometrické štúdium výsledkov hospodárskej činnosti JRD v Nitrianskom okrese.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 7, pp. 515-527.

Balšán, J., Tarinová, M.

Contribution to the comparison of total costs per hectare and per quintal of lucerne and red clover flush with the agrotechnique in the production system of the unified farmers' co-operative in the years 1962 - 1964.

Príspevok k porovnaniu vlastných nákladov na HA a Q lucerny siatej a ďateliny lúčnej pri súčasnej úrovni agrotechniky vo vybranom súbore JRD v rokoch 1962 - 1964.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 7, pp. 528-535.

Dobiaš, A.

Scientific research work of the swedisch university of agriculture in UPPSALE.

Vedeckovýskumná činnosť Švédskej vysokej školy poľnohospodárskej v UPPSALE.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 7, pp. 536-540.

Nový, J.

Theoretical bases of agricultural biology - livestock part.

Teoretické základy biológie poľnohospodárstva živočíšna časť.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 7, pp. 541-544.