Issue 6

Zaťko, J.

Influence of various ways of ploughing on the yield of soybean (Glycine Hispida M A X.).

Vplyv rôzneho spôsobu orby na úrodu sóje (Glycine Hispida M A X.).

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 401-409.

Holobradý, K., Čermák, F., Dobiš, A., Chreneková, E.

Agrochemic and anlytical valuation of electricity flue dust ENO and of the afte-the-average state in crops, soils and the drift flue dust in the river basin of Nitra.

Agrochemicko-analytické hodnotenie elektrárenského popolčeka ENO a pohavárijného stavu kultúr, pôd i naplaveného popolčeka v povodí NI.

Poľnohospodárstvo, vol XIII, 1967, N. 6, pp. 410-420.

Prekopp, I., Porubiaková, J.

Mickobiological quality of sheep milk obtained by means of machine milking and its technological presuppostions for futher manufacture into sheep chceeses.

Mikrobiologická kvality ovčieho mlieka získaného strojovým dojením a jeho technologické predpoklady pre ďalšie spracovanie na ovčie syry.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 421-435.

Sidor, V., Hladký, V.

The results of the improwing crossing of the slovak black-spotted pigs with the pietrén breed.

Výsledky zošľachťovacieho kríženia slovenských čiernostrakatých ošípaných s plemenom pietren.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 436-445.

Ivanka, L., Fogaš, I.

Econometric study results of the economic activity of the unified agricultural cooperatives in Nitra district for the year 1965.

Ekonometrické štúdium výsledkov hospodárskej činnosti JRD V Nitrianskom okrase za rok 1965.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 446-455.

Guspan, J.

Technology of the deep workking of drained of heavy soils under the conditions of the east-slovakians lowland.

Technológia hlbokého spracovania odvodnených ťažkých pôd v podmienkach Východoslovenskej nížiny.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 456-462.

Kandera, J.

Significance of sulphur in the nutrition of clover crops.

Význam síry vo výžive ďatelivovín.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 463-468.

Ondrejka, J.

Use of chemosterilants in the control of amimal pests.

Použitie chemosterilantov v boji proti živočíšnym škodcom.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 469-473.

Aujeský, J.

Fordder basis has also its function in the new management of agriculture.

Aj krmovinová základňa má úlohu v novom riadení poľnohospodárstva.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 6, pp. 474-477.