Issue 4

Plesník, J.

Efectiveness of animal-protein resources for population's sustenance.

Efektívnosť zdrojov živočíšnych bielkovín pre výživu obyvateľstva.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 241-246.

Špaldon, E., Adamovský, F.

Influence of the differentiated ploughing on the yield of winter wheat.

Vplyv diferencovanej orby na úrodu ozimnej pšenice.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 247-259.

Dančík, J.

Contribution to the question of the confidence and contingency in the growing of intercrops.

Príspevok k otázke istoty a rizika pestovania medziplodín.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 260-266.

Kresan, J.

Quantitative morphological comparison of 9 - 10 and 20 - 21 month-old wethers of the merino breed fattened in stble and pasture ways.

Kvantitatívne morfologické porovnanie 9 - 10 a 20 - 21- mesačných škopov plemena merino vykŕmených hospodárskym a pastevným spôsobom.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 267-280.

Csupka, Štefan, Carach, J.

Discriminative factors of 90Sr and content of 137Cs in forage crops and in milk in Slovakia in 1965.

Diskriminačné faktory 90Sr a obsah 137Cs v krmovinách a v mlieku na Slovensku 1965.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp.281-289.

Mišík, V.

Optimalization of the capacity and structure of operation means in fishery by means of linear programming.

Optimálizácia kapacity a štruktúry explotačných prostriedkov v rybárstve lineárnym programovaním.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 290-304.

Koula, V.

Aerosol generators of the series PAG, part I.

Aerosolové generátory typu PAG, I. časť.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 305-309.

Gáborčík, Š.

Contribution to an objective determination of the differences between the meadov and pasture varieties of ryegrass (Lolium Perenne L.).

Príspevok k objektívnemu stanoveniu rozdielov medzi lúčnymi a pasienkovými odrodami mätonohu trvácneho (Lolium Perenne L.)

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 4, pp. 310-320.