Issue 1

Grom, A.

Cooperation of the socialist countries within the framework of the council of economic mutual aid is further developing.

Spolupráca socialistických štátov v rámci RVHP sa prehlbuje.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 3-6.

Hajdúk, J., Hauskrecht, I.

Contribution to the investigation of magnesic soils in magnesite plants and to their reclaiming.

Príspevok k výskumu horečnatých pôd v oblasti magnezitových závodov a k ich meliorácii.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 7-18.

Kvíčala, B. A.

Experimental determination of host plants of pea mosaic virus isolated in Czechoslovakia.

Pokusné zistenie hostiteľských rastlín vírusu obyčajnej mozaiky hrachu, izolovaného v ČSSR.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 19-27.

Praslička, J.

Dynamism of population in peach aphid (Myzus Persicae S U L Z).

Populačná dynamika vošky broskyňovej (Myzus Persicae S U L ).

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 28-34.

Plesník, J., Kovalčíková, M., Kuzina, Z., Pelech, O.

Evalution of meat utility of F1-genration crosses of the slovak spotted and red danish breeds.

Vyhodnotenie mäsovej úžitkovosti krížencov F1 generácie slovenského strakatého a červeného dánskeho plemena.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 35-46.

Zelník, J., Granát, J.

Study of correlations between the size of bacon fat cells, fatty and fleshy body parts with white thoroughbred pigs.

Štúdium vzťahov medzi veľkosťou tukových buniek slaniny, tučnými a mäsitými časťami tela u bielych ušľachtilých ošípaných.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 47-51.

Faško, J.

Study of the relation of breed pertinence to the growth intensity with heifers up to the age of 24 months.

Štúdium vzťahu plemennej príslušnosti k intenzite rastu jalovíc do veku 24 mesiacov.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 52-57.

Sedlár, J., Krčmárik, J.

Contribution to the knowledge of the composition of the main food components of the eel (Anguilla Anguill L.).

Príspevok k poznaniu zloženia hlavných zložiek potravy úhora sťahovavého (Anguilla Anguilla L.).

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, 58-62.

Janáč, K.

Positive and negativ sides of gravitational cowshed aeration by means of sunk air ducts for air intake under the floor level.

Kladné a záporné stránky gravitačného vetrania kravínov zapustenými kanálmi pre prívod vzduchu pod úrovňou podlahy.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp. 63-73.

Baxa, F., Šebová, G.

Application of the stochastic approxmation method for determining optimum conditions in agricultural research.

Aplikácia stochastickej aproximačnej metódy na zisťovanie optimálnych podmienok v poľnohospodárskom výskumníctve.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 1, pp.74-80.