Issue 1

Šimonides, I.

Analysis of land relief morphometric properties.

Analýza morfometrických vlastností reliéfu pozemkov.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 1, pp. 1-10.

Tomáš, J., Tóth, J., Lazor, P., Tóth, T., Vollmannová, A.

Heavy metals content and distribution in soils in relation to soil hygiene.

Distribúcia a obsahy ťažkých kovov v pôdach vo vzťahu k pôdnej hygiene.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 1, pp. 11-26.

Majerník, F., Vološin, J.

Effect of NPK-fertilizers and magnesium kainit application on dry matter yield and quality of natural grassland.

Vplyv NPK-hnojív a magnézia kainit na úrodu a kvalitu sušiny trvalého trávneho poratu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 1, pp. 27-36.

Tišliar, E., Citarová, E.

Content of mineral elements, and nutritive value of grassland reclaimed by strip sowing.

Obsah minerálnych látok a výživná hodnota trávneho porastu obnoveného pásovým prísevom.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 1, pp. 37-52.

Šubová, D.

Factors in evolution resulting in diversity within species and their utilization in breeding.

Faktory vedúce v evolúcii k diverzite v rámci druhov a ich využitie v šľachtení.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, N. 1, pp. 53-67.