Issue 1

Gábriš, Ľ., Ondrišík, P., Bernhauserová, M.

Dynamics of ammonium nitrogen in clayish eutric Fluvisol.

Dynamika amoniakálneho dusíka v ílovitej fluvizemi.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 1-9.

Tóth, J., Hušek, F.

The possibility of lowering negative influence of herbicides by lignite humates.

Možnosti znižovania negatívnych účinkov herbicídov humátmi lignitu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 10-20.

Vicen, M.

Tendencies of cost development in edible legumes production.

Tendencie vo vývoji nákladavosti výroby jedlých strukovín.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 21-32.

Pípašová, D., Nosáľ, V., Svetlanská, M., Sommer, A.

Influence of rape cake feeding on slaughter characteristics in pigs.

Vplyv skrmovania repkových výliskov na jatočnú hodnotu ošípaných.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 33-40.

Szabová, G., Zajonc, I., Brestenský, V., Botto, Ľ., Hetényi, L.

Influence of application of slurry treated with biopreparations on development of earthworms in the meadow.

Vplyv aplikácie biopreparátmi upravenej hnojovice na rozvoj dážďoviek v pôde lúčneho porastu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 41-49.

Maga, J., Slížka, B.

The function reliability of the board computer information system of the EBC Type in grain harvester-threshers.

Funkčná spoľahlivosť palubných informačných systémov obilných kombajnov typu EBC.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 50-57.

Petranský, I., Drabant, Š., Zgebura, Š., Moravčík, J.

Test of tractor hydraulic pumps with biologically degradable liquid.

Skúšky traktorových hydrogenerátorov s biologicky odbúrateľnou kvapalinou.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 58-70.