Issue 1

Hraška, Š.

Variability of the genetic characteristics of technological indices of spring water flour.

Premenlivosť genetických charakteristík technologických ukazovateľov múky ozimnej pšenice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 1, pp. 3-12

Kandera, J.

Effect of nitrogen fertilizing on the yields and quality of yields of winter wheat.

Vplyv hnojenia dusíkom na úrody a kvalitu úrod ozimnej pšenice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 1, pp. 13-24

Hanes, J.

A study of the change of selected plant residues and of the formation of water-soluble components. Part III. Analysis of plant residues and he dynamics of water-soluble forms of nitrogen.

Štúdium premeny vybraných rastlinných zvyškov a tvorby vodorozpustných komponentov. III. časť. Rozklad rastlinných zvyškov a dynamika vodorozpustných foriem dusíka.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 1, pp. 26-36

Líška, E., Meňhart, P.

Effect of different soil tillage and forecrop cultivation on changes of the structural status of the soil and the yield of spring barley grain.

Vplyv rôznych spôsobov obrábania pôdy a predplodín na zmeny štruktúrneho stavu pôdy a úrody zrna jarného jačmeňa.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 1, pp. 37-46

Šimko, J.

The effect of N dose and form on the content of N, P, K, Ca in alfalfa.

Vplyv dávky a formy N na obsah N, P, K, Ca v lucerne siatej.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 1, pp. 47-55

Falťanová, N., Juráni, B.

Nitrogen balance in agriculture.

Bilancia dusíka v poľnohospodárstve.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 1, pp. 56-64.

Bielik, P., Glasnák, V.

The genetic polymorphism of haemoglobin, serum transferin and albumin of the Araber and Lipicaner breeds of horses reared at the PP in Topoľčianky.

Geneticky polymorfizmus hemoglobínu, sérového transferínu a albumínu arabského a lipicanského plemena koní, choavaných v PP Topoľčianky.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 1, pp. 65-73

Papšo, P.

Effect of some intensification factors on the economy of sugar beet production.

Vplyv niektorých intenzifikačných faktorov na ekonomiku výroby cukrovej repy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 28, 1982, no. 1, pp. 74-82