Issue 1

Špaldon, E., Žuži, I.

Agronomic efficiency of the method and manuring of maize.

Agronomická efektívnosť spôsobu a hnojenia kukurice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 3-13.

Kocúr, J.

Effect of climatic and weather conditions on soya yield.

Vplyv klimaticko-poveternostných podmienok na úrodu sóje.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 14-26.

Gábriš, Ľ.

Forms and transformations of potassium in the brownearth on loess.

Formy a premeny draslíka v hnedozemi na spraši.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 27-37.

Dobiš, A.

A study of the conditions of the preparation of KCl from domestic kalium trachytes.

Štúdium podmienok prípravy KCl z domácich kalitrachytov.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 38-44.

Tichý, I., Fecenko, J.

Transpiration and yields of sugar beet in graduated doses of potassium.

Transpirácia a úrody cokrovej repy pri stupňovaných dávkach draslíka.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 45-54.

Kulich, J.

The furnace dusts of Banská Bystrica cement works as a potassium and calcium fertilizer.

Pecné prachy z cementárne Banská Bystrica ako draselno-vápenaté hnojivo.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 55-62.

Sidor, V., Kováč, Ľ.

A contribution to the interior characteristics of the development of miniature pigs.

Príspevok k interiérovej charakteristike vývoja miniatúrnych prasiat.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 63-69.

Plesník, J.

A contribution to the study of productivity crossing of the slovak spotted breed with bulls of the blackspotted lowland cattle from the point-of-view of meat productivity.

Príspevok k štúdiu úžitkového kríženia slovenského strakatého plemena s býkmi čiernostrakatého nížinného dobytka z hľadiska mäsovej úžitkovosti.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 70-78.

Pekárik, Š., Hrmo, V., Pažitný, C.

On some problems of the rationalization of work in the spring preparation of soil and in vine hoeing.

K niektorým otázkam racionalizácie práce pri jarnej príprave pôdy a okopávaní viniča.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 79-89.

Baker, P., Beržinec, J.

Shearing stress of barley halm of variety Sladár.

Namáhanie stebla jačmeňa odroda Sladár na strih.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 1, pp. 90-96.