Issue 12

Landau, L.

World's agriculture - foodstuffs production - population growth - current data and perspectives.

Svetové poľnohospodárstvo - výroba potravín - prírastok obyvateľstva - súčasný stav a perspektívy.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 12, pp. 889-900.

Kolek, J.

Suitable sand-water culture for experiments with technique wood species.

Vhodná metóda pre vegetačné pokusy s drevinami.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 12, pp. 901-910.

Krajčovič, V., Vološin, J.

Possibilities of the management of the growing ability of temporary grasslands.

Možnosti usmernenia dorastacej schopnosti dočasných pasienkových porastov.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 12, pp. 911-920.

Blaho, R., Antal, J., Nárožný, J.

Contribution to the study of influence of different nutrition intensity on sexual maturing in heifers.

Príspevok k štúdiu vplyvu rôznej intenzity výživy na pohlavné dospievanie jalovíc.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 12, pp. 921-924.

Okáľ, A.

Infuence of fodder and feeding technique on the goose livers.

Vplyv krmiva a kŕmne techniky na váhu husacích pečení.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 12, pp. 925-931.