Issue 11

Čumakov, A.

Microelements in agriculture.

Mikroelementy v poľnohospodárstve.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 809-812.

Voříšek, V.

Presowing maize steeping as one of suitable forms of applying microelements.

Predosevné máčanie kukurice ako jedna z vhodných foriem aplikácie mikroelementov.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 813-820.

Jaša, B.

Influence of a presowing steeping of the seed on the germination of onion in the case of spring and autumn sowings.

Vplyv predosevného máčania osiva na vzchádzanie kuchynskej cibule pri jarnom a jesennom siatí.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 821-826.

Bízik, J.

Determination of the content of some trace elements in the soil, fertilizers and plant material.

Stanovenie obsahu niektorých stopových prvkov v pôde, hnojivách a v rastlinnom materiáli.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 827-832.

Šmelhaus, V., Válek, B.

Occurrence of microelements in the soils of Czechoslovakia.

Rozšírenie mikroelementov v pôdach Československa.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 833-836.

Beneš, S.

Occurrence and migration of copper in the soil of different parent rocks.

Rozšírenie a migrácia medi v pôdach rôznych materských hornín.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 837-844.

Pačenovský, J., Brezanská, M.

Contribution to the study of the head forming and growth in dehorned heifers.

Príspevok k štúdiu formovania a rastu hláv odrohovaných jalovíc.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 845-848.

Veliký, I.

Microelements in poultry nutrion egg laying with a diet enriched with cobalt and mixtures of the trace elements.

Mikroelementy vo výžive hydiny znáška vajec s diétou obohatenou o kobalt a zmesi stopových prvkov.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 11, pp. 849-854.