Issue 10

Fernčík, J.

The 15th anniversary of the slovak agricultural literature publishing house.

15 rokov Slovenského vydavateľstva pôdohospodárskej literatúry.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 729-738.

Hraško, J., Bedrna, Zoltán.

Degradation of chernozems in the danubian basin lowland.

Degradácia černozemí v Podunajskej nížine.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 739-746.

Paulech, C.

Propagation of the dwarf bunt of wheat (Tilletia Controversa K Ü H N) in Central Slovakia.

Rozšírenie zakrpatenej sneti (Tilletia Controversa K Ü H N) na Strednom Slovensku.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 747-756.

Truksa, J.

Influence of the manuring on the yields of maize (Borovce work place).

Vplyv hnojenia na úrody kukurice (pracovisko Borovce).

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 757-764.

Antal, J., Blaho, R.

Influence of a different level of milk nutrion on the grownth and economy of rearing calves.

Vplyv rôznej úrovne mliečnej výživy na rast a ekonomiku odchovu teliec.

poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 765-772.

Staško, J., Sabo, L., Szoyka, H., Strakošová, A.

Somatometric study of the peking ducks in the course of growth.

Somatometrické štúdium pekingských kačíc počas rastu.

Poľnohovpodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 773-780.

Bartalos, M., Rákoczi, Ľ.

Contemporary state of the improvement of feeding sorghums in the improvement station at solary.

Súčasný stav zošľachťovania kŕmnych cirokov na šs solary.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 10, pp. 781-786.