Issue 7

Špaldon, E.

Some notes to the theoretical agricultural research and its tasks (termination).

Niekoľko poznámok k poľnohospodárskemu teoretickému výskumu a jeho úlohám (dokončenie).

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 7, pp. 493-499.

Pešek, F.

Supplementing notes about the methodology of preharvest assessment of the yield of cereal crops by means of a method of biological yield.

Doplňujúce poznámky k metodike predzberového odhadu úrody obilnín metódou biologickej úrody.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 7, pp. 501-506.

Derco, M.

Conttribution to the quetion of the manuring technique of sunflower.

Príspevok k otázke techniky hnojenia slnečnice ročnej.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 7, pp. 507-517.

Gábriš, J.

Produktiveness of individual body parts in white thoroughbred pigs of the meat-lard type.

Výťažnosť jednotlivých častí tela bielych ušľachtilých ošípaných mäsovo-masťového typu.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 7, pp. 519-526.

Čumlivski, B.

Study of the body development and exterior of the F1 hybrids after valaška ewes and rams of texel breed.

Štúdia telesného vývinu a exteriéru krížencov F1 po valašských ovciach a baranoch texelského plemena.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 7, pp. 527-537.

Foltín, J., Říman, L.

Evalution of world assortment of spring cereal crops in maize-growing region.

Vyhodnotenie svetového sortimentu jarných obilnín v kukuričnej oblasti.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 7, pp. 539-547.

Lopatník, J.

The activity of the research instutute of irrigation farming in Bratislava.

Činnosť výskumného ústavu závlahového hospodárstva v Bratislave.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 7, pp. 549-553.