Issue 1

Repka, J., Danko, J., Kubová, A., Jureková, Z.

Changes of nitrogen substances and of glycides in winter wheat. III. changes in the level of free glycides.

Zmeny dusíkatých látok a glycidov pri ozimnej pšenici. III. zmeny v hladine voľných glycidov.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 10-18.

Michalíková, A.

The influence of stigma extracts of individual varieties of wheat on the germination of chlamydospores Ustilago trinici (P e r s.) Jens.

Vplyv výluhu blizien jednotlivých odrôd pšenice na klíčenie chlamydospór Ustilago tritici (P e r s.) Jens.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 19-23.

Tóth, J., Holobradý, K., Hanuš, J.

Influence of solid parts emitted from cement works on the increase of organic carbon.

Účinok tuhých častí z cementární na prírastok organického uhlíka.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 24-33.

Chreneková, E., Holobradý, K.

Separated power station light ashes with the content of arsenic compounds in the system soil - plant.

Elektrárenský odlúčený popolček s obsahom zlúčenín As v systéme pôda - rastlina.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 34-44.

Sidor, V., Hladký, V.

A study of forming bodily proportions and carcass value of white thoroughbred and black-spotted pigs in the intensive hogh-speed feeding in the weight from 20 to 120 kg.

Štúdium utvárania telesných proporcií a jatočnej hodnoty bielych ušľachtilých a čiernostrakatých ošípaných pri intenzívnom rýchlovýkrme vo váhe od 20 do 120 kg.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 45-54.

Barta, M.

A contribution to the problem of using up a higher proportion of lucerne meal in the course of breeding on the utility qualities of egglaying hens.

Príspevok k problematike skrmovania vyššieho podielu lucernovej múčky v priebehu odchovu na úžitkové vlastnosti nosníc.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 55-60.

Džugan, M., Kocúr, J.

On the problem of dependence between natural precipitations and maize grain crops in the conditions of the East Slovakian Lowland.

K problému závislosti medzi prirodzenými zrážkami a úrodami kukurice na zrno v podmienkach Východoslovenskej nížiny.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 61-70.

Görner, F., Koszacká-Šetaffy, A.

Changes in the content of vitamin A and carotenes in the contact drying of milk.

Zmeny obsahu vitamínu A a karotínov pri kontaktnom sušení mlieka.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 71-77.

Dančík, J.

Comparing of the two mostly widespread methods of the sowing out lucerne in dry areas of the CSSR from the economic point-of-view.

Porovnanie dvoch najrozšírenejších spôsbov výsevu lucerny v suchých oblastiach ČSSR z ekonomického hľadiska.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 78-87.

Kandera, J.

The content of microelements in clover plants.

Obsah mikroelementov v ďatelinovinách.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 1, pp. 88-92.