Issue 1

Královič, J.

Cycle betwenn generations in Bruchophague Roddi G U S S.

Generačný cyklus tmavky lucernovej (Bruchophagus Roddi G U S S.)

Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 6-14.

Brežný, O.

Contribution to the question of utilization out of vegetation rainfall.

Príspevok k otázke využiteľnosti mimovegetačných zrážok.

Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 15-27.

Hučko, V., Ďurečko, J., Kuzina, Z.

Comparative fattening of slovak spotted bulls and hybrids of the F1 generation (slovak spotted x ayrshire)

Porovnávací výkrm slovenských strakatých býkov a krížencov F1 generácie (slovenský strakatý x ayrshire)

Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 28-35.

Sidor, V.

Utilization of supersound in the case of evaluating slaughter qualities of the live pigs.

Využitie ultrazvuku pri hodnotení jatočných vlastností živých ošípaných.

Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 36-44.

Kočí, Š.

Methodical aspects of determining metabolizable energy of feeding mixtures for poultry.

Metodické aspekty určovania metabolizovateľnej energie kŕmnych zmesí pre hydinu.

Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 45-51.

Bedrna, Z., Kikuc, M.

Soils of the Tisza basin lowland.

Pôdy Potiskej nížiny.

Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 52-57.

Sopko, J.

Some ways of tieing up vine in european and overseas states.

Niektoré spôsoby vedenia viniča v európskych a zámorských štátoch.

Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 58-65.

Čumlivski, B.

Quantity and quality of wool of theaves and yearlings- hybridy F1 after valaška sheep and texel-breed rams.

Kvantita a kvalita vlny jahníc a ročiek-kríženiek F1 po valašských ovciach a baranoch texelského plemena.

Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 66-70.

Pařík, J., Matula, J.

Some questions about the vineyard specialization of agricultural enterprises.

Niektoré otázky vinohradníckej špecializácie poľnohospodárskych podnikov.

Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 1, pp. 71-74.