Issue 1

Plesník, J.

On some static standards in the scientifiec production.

O niektorých základných normách vedeckej tvorby.

Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 3-6.

Ševečka, Ľ.

The results of the experiments with the agrotechnique of red clover grown for seed.

Výsledky pokusov a agrotechnikou ďaletiny lúčnej na semeno.

Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 7-17.

Šály, A., Kríž, J.

A contrubution on the occurence of Heterodera Humuli F I L I P J E V in Czechoslovakia.

Príspevok k výskytu háďatky chmeľového (Heterodera ?Humuli F I L I P J E V) v ČSSR.

Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 18-25.

Kresák, M.

Possibilities of reactivization of the pharynx glands of a honey bee.

Možnosti reaktivovania hltanových žliaz včely medonosnej.

Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 26-34.

Mišík, V., Tuča, V.

Judging the exterior of a danube carp with respect to the choice of breeding material.

Posudzovanie exteriéru dunajského kapra so zreteľom na výber plemenného materiálu.

Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 35-44.

Červený, A., Kuča, Š.

Contribution to the economy of fattening turkeys.

Príspevok k ekonomike výkrmu moriek.

Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 45-58.