Issue 1

Labuda, J.

The importance of economical feeding of milch cows in winter teason.

Ekonomický význam hospodárnej výživy dojníc v zimnom období.

Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 1, pp. 3-6.

Dančík, J.

The influence of artificial irrigation on the content of dry solid matter and some essential nutrients in spring pulse and cereal mixtures grown in 1956-1959.

Vplyv umelých závlah na obsah sušiny a niektorých hlavných živín v jarných strukovino-obilných miešankách v rokoch 1956-1959.

Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 1, pp. 7-16.

Kandera, J., Blažej, M.

The influenze of fore-plants on the technological value and yield of malt barley from the standpoint of plant nutrition.

Vplyv predplodín na technologickú hodnotu a úrodu sladovníckeho jačmeňa z hľadiska výživy rastlín.

Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 1, pp. 17-28.

Nižnánsky, F.

Epididymitis of rams in Slovakia and qualities of isolated strains of brucellosis.

Infečkné zápaly prísemenníkov baranov na Slovensku a vlastnosti izolovaných brucelových kmeňov.

Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 1, pp. 29-40.

Chomkovič, G., Zelník, J.

A contribution to the study of the influence of iodine and iodide potassium on the production of sheep wool.

Príspevok k štúdiu vplyvu jódu a jodidu draselného na produkciu vlny u oviec.

Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1961, N. 1, pp. 41-52.

Bastl, I.

The number of eggs of Leuciscus idus L. from the Slovak part of the danubian river-system.

Počet ikier u jalca tmavého (Leuciscus idus L.) zo slovenskej časti dunajského systému.

Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1961, N. 1, pp. 53-64.