Issue 3

BENKOVÁ, M., ŽÁKOVÁ, M.:

Comparison of germinability selected seeds after ten years storage.

Porovnanie klíčivosti semien niektorých druhov rastlín po 10 rokoch uskladnenia.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 3, pp. 89-98

UŽÍK, M., ŽOFAJOVÁ, A., RUCKSCHLOSS, Ľ.:

Stability of grain yield and its traits at winter wheat cultivars at different growing conditions.

Stabilita úrody zrna a jej prvkov pri odrodách pšenice letnej f. ozimnej pri rôznych pestovateľských podmienkach.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 3, pp. 99-110

HRUBÝ, J., PROCHÁZKOVÁ, B., DOVRTĚL, J., JANEČEK, M.:

Effect of different agrotechnical and phytosanitary measures on spring barley yields in long-term monoculture.

Vliv ruzných agrotechnických a fytosanitárních zásahu na výnosy ječmene jarního pěstovaného v dluhodobé monokultuře.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 3, pp. 111-118

ŠEFČÍK, P., PRAMUKA, S., GLUCH, A.:

Assessment of soil contamination in Slovakia according index of geoaccumulation.

Hodnotenie kontaminácie pôd Slovenska podľa indexu geoakumulácie.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 3, pp. 119-130

ŠIMANSKÝ, V., TOBIÁŠOVÁ, E., ŠIMANSKÁ, A.:

Physical properties of Haplic Luvisol under different farming systems and crop rotations.

Fyzikálne vlastnosti hnedozeme pri rozdielnom systéme hospodárenia a osevnom postupe.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 54, 2008, N. 3, pp. 131-137